GESTIÓ D’ESPAIS VERDS PÚBLICS

Oferim una extensa gamma de serveis a l’administració pública, amb la qual portem ja una dilatada experiència:

· Control integrat i ecològic de plagues i malalties.
· Tractaments fitosanitaris en general. Estem inscrits al registre oficial de la Generalitat de Catalunya.
· Treballs especials d’alçada: podes, tales...,etc.
· Manteniment de mobiliari urbà, amb personal titulat.
· Hidrosembres, gespa artificial, revestiment de talussos, escarificats… tot per a gespes.
· Especialistes en sistemes de reg.

Presentem una sèrie d’avantatges respecte d’altres empreses del sector, com ara:

· Jardiners de la zona, coneixedors de les condicions de l’entorn.
· Assegurança de Responsabilitat Civil de 600.000 euros.
· Personal amb possessió del Carnet de Manipulador de Productes Fitosanitaris.
· Operaris especialistes en conservació de jocs infantils.
· Pla de Riscos Laborals adaptat a les peculiaritats de cada ajuntament.
· Servei permanent 24h – 365 dies l’any d’atenció al client, per solucionar incidències, avaries,...

Tant en treballs puntuals com en la gestió integral d’un municipi, Tecnologia i Regs és la seva empresa.

Tant en treballs puntuals com en la gestió integral d’un municipi, Tecnologia i Regs és la seva empresa

Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com